Jazykové kurzy

Kurzy cudzích jazykov a slovenského jazyka pre cudzincov sú zostavené tak, aby uspokojili potreby rôznych typov študentov. Hlavným cieľom inštitútu je pripraviť kurzy šité na mieru a poskytnúť kvalitnú jazykovú prípravu študentom i odborníkom v rôznych odvetviach. Od roku 2004 sú všetky kurzy akreditované Ministerstvom školstva SR. 

Pri výučbe anglického jazyka vo väčšine prípadov používame učebnicu New Headway (Oxford University Press). Okrem toho sa na hodinách využívajú noviny, časopisy, CD a DVD nosiče a internet. Pri príprave na certifikát Cambridge (FCE a CAE) používame aktuálne publikácie nevyhnutné pre dôkladnú prípravu na túto skúšku. Pokiaľ ide o iné jazykové kurzy, používame nasledujúce tituly:  

- nemecký jazyk: Sprechen Sie Deutsch (Polyglot), Projekt Deutsch       (Oxford),
- francúzsky jazyk: Espace, Forum (Hachette),
- španielsky jazyk: Španielčina I,II (SPN), 
- taliansky jazyk: Italština (LEDA), 
- ruský jazyk: Raduga (FRAUvS), 
- holandský jazyk: Nederlands voor anderstaligen (SFW, Utrecht),
- slovenský jazyk: Slovenčina pre cudzincov (SPN).

Naše úsilie je zamerané na rovnomerné rozvíjanie štyroch jazykových zručností a na prípravu študenta na prirodzenú komunikáciu v bežných životných situáciách.

Školský rok v inštitúte je rozdelený na trimestre. Prvý sa začína v polovici septembra, druhý v prvej tretine januára a tretí v prvej tretine apríla. Pri polointenzívnych kurzoch učíme dvakrát 90 minút týždenne a pri intenzívnych kurzoch štyrikrát 90 minút týždenne. V závere každého trimestra študenti absolvujú záverečnú skúšku, ktorej výsledok spoločne analyzujeme.

Jednu hodinu v týždni vedie vždy slovenský lektor, ktorý sa sústreďuje na vysvetlenie gramatiky a porovnanie gramatických javov so slovenským jazykom. Druhú hodinu vedie zahraničný lektor a hodina je zameraná na budovanie a upevňovanie slovnej zásoby a plynulosť ústneho a písomného prejavu v anglickom jazyku.